Chat live seks shqiptar

04 Jul

Me njerëzit e mëdhenj është gjithmonë edhe një dreq i vogël. Plaku i çmendur, i cili qëndronte prozhmeve të fshatit, kishte mbledhur fëmijët dhe po i mahniste sërish me tregimet e tij. Plaka e tij po e vet: – Çka na ke pru prej shehrit? Kur e pas se i zoti i shpisë nuk po i bënte sajgi ,u kollit një herë.

Për t’i studiuar këta njerëz mjafton të jesh afër këtij dreqi, kuptohet nëse ke fat ta njohësh, sepse detyra më e vështirë është ta zbulosh dhe ta njohësh atë. – Kish pas dal njani e ish pa ra në shehër dhe u endke nëpër pazar. – Nuk të kam shtru, o dreq, se e di që ti mundesh me ia dhanë vetes nalt e ma nalt.

e thënë word e vë në expose e ve widow e vërtetë truth eci hike eci me hapa të madhe stride eci walk ecje gait ecje walk efekt effect efektshmëri effectiveness efektshmëri efficiency egoist selfish ekonomat supplier ekonomi economics ekonomik economic eksitim excitement ekskursion excursion ekspansion expansion eksperiencë experience eksperiment experiment eksperimental experimental ekspert expert ekspert professional eksploroj explore eksportoj export ekspozitë display ekspozitë exhibition ekspozitë fair ekspozoj exhibit ekspres express ekuipazh crew ekzekutoj execute ekzekutoj me varje hang ekzikutues executive ekzistencë being ekzistencë existence ekzistoj be ekzistoj exist ekzistoj live ekzistues actual ekzistues existing elastik elastic elegant elegant elektricitet electricity elektrik electric(al) elektronik electronic element elitë elite ëmbëlsirë pudding emër i rrjedhur nga emri i babait patronymic emër name emër reputation emër title emigroj emigrate emocion emotion emocional emotional emtë aunt enciklopedi encyclopedia end weave endacak tramp endem wander ëndërr dream enë tank enë vessel energji energy energjik drastic engjëll angel ënjtje swelling entuziast ardent entuziazëm enthusiasm epokë epoch erë era erë odor erë scent erë wind erëz spice errësi darkness errësirë gloom ethe temperature etiketë label etje thirst etnik ethnic evidencë evidence evolucion evolution evropian European fabrikë factory fabrikë qeramike pottery fabrikim production fabrikoj manufacture faj fault faj guilt fajësoj blame fajtor guilty fakt fact faktor factor fal excuse fal forgive falem pray falënderim thanks falënderoj thank famë fame familje family familje home familje house familje household famulli parish fanar lantern fantastik fantastic fantazmë ghost faqe cheek faqe page faqe surface faqeverdhë pale faqore flask farë seed farë egg farefis blood farfallë draft farfuri china farmaceutikë pharmacy fasadë face fat fortune fat i keq misfortune fat luck fatal fatkeqësi disaster fatmirë happy faturë receipt fazë phase fazë stage fe religion feçkë trunk federal federal federim federation fëlliq soil fëlliqësi dirt femër female femër fertile femër hen femëror feminine fëmijë i jashtëligjshme bastard fëmijë youngster fëmijëri childhood feminist feminist fenomen phenomenon fërgoj fry fërkoj rub fërkoj shine fermë farm fermë ranch ferr hell ferrë blackberry fëshfërij rustle fëshfërij whistle festë e madhe gala festival festoj celebrate fetar religious fetë mishi steak fetë toast fibër fiber fier brake figurë figure fik fig fiksoj fix fiksoj pose fiksoj secure fil elephant fildish ivory fill thread fillim bisedimeve overture fillim start fillimisht initially fillimisht originally filloj initiate film film movie filologji philology filozofi philosophy filxhan cup finale final financë finance financiar financial finlandez Finnish firmë firm firmos sign fishkëllej jeer fishkëllej whistle fisnik gallant fisnik gentleman fisnik noble fitim benefit fitim income fitim profit fitim victory fitoj earn fitoj gain fitoj overcome fitoj win fitues winner fizik physical fizikë physics fjalë say fjali e thjeshtë clause fjalim discourse fjalor dictionary fjalor vocabulary fjongo ribbon flakë flame flamur flag flas me rënkim groan flas say flas speak flas talk flaut flute flluskë bubble flok hair flori gold fluturim flight fluturoj fly fluturoj lehtë-lehtë flutter fokë seal fole nest folës speaker fond fund forcë force forcë intensity forcë power forcë strength forcoj strengthen format format formë shape formim fizik constitution formim formation formoj constitute formoj construct formoj form formulë formula fort hard fort strongly fort very foshnjë baby foshnjë infant fotograf photographer fotografi photo fotografoj photograph fqinj neighbor fragment i mësuar përmendsh repetition francez French frashër ash frazë phrase frekuencë frequency frenim check frenim restriction frenoj check frenoj delay frenoj deter frenoj interrupt frenoj stop freskoj refresh freskoj update freskore fan frigorifer refrigerator frikacak coward frikë fear frikë fright frikësoj frighten frikësoj scare fron throne fruth measles fryj blow fryj swell frymëmarrje respiration frymëzoj inspire frymor creature fryrje inflation fshat countryside fshat village fshatar peasant fshatar rural fsheh hide fshij cancel fshij erase fshij sweep fshij wipe fshikulloj switch fshikulloj whip ftesë invitation ftoj invite fuçi barrel fugë fire fund bottom fund end fund finish fund petticoat fund skirt fund sole fund terminal fund termination fundjavë weekend fundos ruin fundosem sink funksion function funksion role funksional functional funksionim operating funksionoj work fuqi punëtore labor furçë brush furnizim provision furnizoj me ushqime cater furnizoj supply furrë oven furtunë storm fus introduce fus në hell spit fushatë campaign fustan dress fut fshehtas slide fut insert fut në burg imprison fut në depo store fut në rreth ring fut në ujë swim futboll football futboll soccer futem në mes intervene futje input futje në përdorim introduction fyej insult fyerje grievance fyes offender fyes offensive fyt throat gabim error gabim mistake gadishull peninsula gafë blunder gaforre crab gajas exhaust galeri balcony galeri gallery garantoj assure garazh garage gardh barrier gardh fence garë race gastrit gastritis gati ready gatis prepare gatitje preparation gatuaj cook gatuaj produce gaviç vat gaz gas gaz joy gazetar journalist gazetë newspaper gdhend shave gdhendës sculptor gëlltit swallow gëlltitje gulp gëlqere lime gënjej deceive gërhas snore germë letter germë për germë literally gërmoj dig gërric shatter gërryej themeli undermine gërshërë scissors gërvin creak gërvishtje scratch gëzof fur gëzohem rejoice gëzoj enjoy gips gypsum gisht finger gisht i madh i dorës thumb gisht këmbe toe gisht tregues forefinger gishtor digital gjakosje bleeding gjarpër snake gjashtë six gjashtëdhjetë sixty gjashtëmbëdhjetë sixteen gjasim identity gjatë along gjatë during gjatë long gjatë through gjatësi length gjë e gjetur finding gjë item gjë object gjë thing gjej drejtim orient gjej fetch gjej find gjej me mend guess gjej procure gjej vendndodhjen locate gjemb thorn gjëmoj grumble gjen gene gjendem stand gjëndër gland gjendje condition gjendje discovery gjendje kritike emergency gjendje shpirtërore mood gjendje state gjendje status gjeni genius gjeografi geography gjeologji geology gjepura jazz gjepura nonsense gjerdan necklace gjerësi breadth gjerësi width gjerësisht widely gjerman German gjetje recovery gji bay gji gulf gjigant giant gjilpërë me kokë pin gjilpërë needle gjimnast gymnast gjimnastikë exercise gjimnastikë gymnastics gjinde folk gjinekolog gynecologist gjineshtër broom gjini gender gjithashtu also gjithashtu moreover gjithçka everything gjithënjë e më shumë increasingly gjithëpërfshirës comprehensive gjithësi universe gjithëvjetor perennial gjithmonë always gjobë fine gjoks chest gjoks chest gjoksore metalike mail gju knee gjuaj chase gjuaj me shkelm kick gjuaj prey gjuaj shoot gjuhë language gjuhë tongue gjuhësor linguistic gjuhëz reed gjumë i shkurtër – nap gjunjëzoj submit gjurmë sign gjurmë track gjurmoj pursue gjykatë tribunal gjykatës judge gjykim judgment gjykoj try gjymtyrë limb gjyqësor judicial gjyqtar magistrate gjyshe grandmother gjysmë half gjysmëfinal semifinal gllënjkë swallow gocë deti oyster godas defeat godas hit godas knock godinë building godit deal godit shock goditës striker goditje chop goditje e befasishme coup goditje stroke gojë mouth gojëkyçur dumb gojëtar eloquent gojor oral gojose scandal golf golf gomë tire gostit entertain grabis rob grabis steal gradë degree gradë grade gradë rank gradim promotion gradoj divide gradoj promote gradual gradual grafik graphic grafikë graphics grafit lead gram gram gramatikë grammar gramë writing granit granite grevë strike gri gray grij chew grij scrape grilë net grimcë particle grindem quarrel grip influenza gris rip gris tear gropë cavity gropë e thellë pit gropë hollow gropë pocket groposje burial grosh cash grua wife grua woman grumbull heap grup group grup parcel grup party grup troop grupazh set grurë wheat grusht fist gryka e bardhë diphtheria grykë neck gulçoj gasp gur i çmuar gem gur rock gur sahati ruby gur stone guralec pebble gusht August guvernator governor guxim courage guxoj dare gyp chimney gyp tube ha consume ha darkë dine ha eat ha ngadalë waste habi surprise habi wonder hajat lobby hajdut thief hak reason hakmarrje revenge hakmarrje vengeance hallavitje lounge hamendje guess hap distribute hap open hap pace hap spread hap step hap stretch hape pill hapësirë area hapësirë dere doorway hapësirë extent hapësirë space hapësirë ujore water hapje opening haraç tribute hardhi grape hardhucë lizard harengë herring hark arch harmonizoj integrate harpë harp harroj forget hartë chart hartë map harxhim consumption has meet havjar caviar hedh flash hedh fling hedh në qarkullim float hedh poshtë reject hedh push hedh transfer hedhje cast hekur iron hekuros iron hekurudhë railroad hekurudhë railway helm poison hendek ditch hendek trench heq abolish heq avert heq dorë resign heq draw heq eliminate heq extract heq me të rrëshqitur slip heqje disposal herë pas here occasionally herën tjetër next herët early hero hesht hush heshtje pause heshtje silence hetim investigation hetoj investigate hidhem hop hidhem leap hidrogjen hydrogen hierarki hierarchy higjienë hygiene hije shade hije shadow hije spirit hikërr buckwheat hipi climb hipi embark hipi mount hipokrizi hypocrisy hipotezë hypothesis hiqet zvarrë drag hir grace hise share histori history historian historian historik historic(al) hobi hobby hokej hockey hollësi detail honorar fee horizont horizon horizont scope horr scoundrel horr villain hotel hotel hu post hu stake hua loan hudhër garlic humb lose humbje loss humor hundë nose hutë owl hutoj perplex hyj befas pop hyj enter hyrje access hyrje entrance hyrje entry hyrje porch i afër nearby i afërm relative i afërt – intimate i afërt close i aftë able i aftë capable i arësyeshëm rational i arësyeshëm reasonable i arësyeshëm sane i arësyeshëm sensible i armatosur armed i arrestuar prisoner i arrirë ripe i artë golden i ashpër harsh i ashpër smart i ashtuquajtur so-called i barabartë equal i barasvlershëm equivalent i bardhë white i bashkuar united i bërë me dorë handmade i bërë me qëllim deliberate i bindur obedient i bollshëm ample i bollshëm heavy i brendshëm inner i brendshëm internal i brengosur sorry i brishtë brittle i brishtë fragile i bukur – beautiful i bukur lovely i bukur pretty i butë gentle i butë mild i butë soft i butë tame i butë tender i caktuar certain i çalë lame i cekët shallow i cenueshëm vulnerable i cilësisë së lartë super i çiltër sincere i çmendur crazy i çmendur insane i çmendur lunatic i çmendur mad i çmuar valuable i çuditshëm queer i çuditur surprised i dalë mode out-of-date i dalë prominent i dashur darling i dashur dear i dashur fond i dëgjueshëm audible i dehur drunk i dëlirë candid i dendur dense i dendur frequent i dendur numerous i denjë worthy i dëshirueshëm desirable i dëshpëruar desperate i detyruar liable i dhimbshëm painful i dhimbshëm sore i dhjamtë thick i dhjetë tenth i dhunshëm violent i diskutueshëm controversial i dobët faint i dobët fizikisht frail i dobët inferior i dobët weak i dobishëm useful i drejtë correct i drejtë direct i drejtë fair i drejtë just i drejtë regular i drejtë straight i druajtur timid i duhur due i dukshëm evident i dukshëm sheer i duruar patient i dyfishtë double i dykuptueshëm ambiguous i dymbëdhjetë twelfth i dytë second i dytë secondary i dyti second i efektshëm effective i efektshëm efficient i egër cruel i egër fierce i egër outrageous i ëmbël sweet i errët dark i errët obscure i errët somber i esëllt sober i familiarizuar familiar i famshëm famous i fëlliqur dirty i fiksuar fixed i flakur outcast i fortë fast i fortë firm i fortë hard i fortë intensive i fortë strong i fortë tough i fortë vigorous i freskët cool i freskët fresh i freskët recent i frikësuar afraid i fryrë pompous i fshehtë hidden i ftohtë cold i fundit final i fundit last i fundit latter i fuqishëm powerful i gabuar false i gabuar wrong i gatshëm available i gatshëm willing i gëzuar glad i gjallë alive i gjallë brisk i gjallë lively i gjashtë sixth i gjatë long i gjatë tall i gjelbër green i gjerë broad i gjerë extensive i gjerë large i gjerë wide i gjindshëm helpful i gjymtuar disabled i habitshëm amazing i habitshëm wnonderful i hapur open i hedh sfidë defy i hedhur energetic i heq deprive i heq lëvoren bark i heq veshin scold i hershëm original i heshtur mute i heshtur silent i hidhët bitter i hijshëm decent i hijshëm delicate i hirshëm fancy i hollë thin i huaj alien i huaj exotic i huaj strange i humbur lost i humbur missing i humbur stray i imët detailed i interesuar interested i jap fund finish i jap fund kill i jap ndihmë render i jap strehë accommodate i jap strehë shelter i jashtëm exterior i jashtëm external i jashtëm foreign i jashtëm outer i jashtëm outside i jashtëm overseas i jashtëzakonshëm exceptional i jashtëzakonshëm exclusive i jashtëzakonshëm sole i jashtëzakonshëm unusual i kam borxh owe i katërt fourth i kënaqshëm satisfactory i kënaqur pleased i këndshëm nice i keq bad i keq nasty i keq sinister i kërkoj require i kërrusur bent i kolmë plump i korporatës corporate i kotë vain i kreut leading i krishterë Christian i kthjellët clear i kufizuar limited i kujdesshëm accurate i kujdesshëm careful i kujt whose i kujtoj remind i kundërt contrary i kundërt reverse i kuptueshëm intelligible i kuq red i lagësht wet i lagët damp i lagët moist i largët distant i largët remote i lartë eminent i lartë high i lartë zë loud i lehtë slight i lehtë subtle i lëmuar smooth i lëvizshëm mobile i lidhur related i lidhur relevant i lig wicked i ligjit legal i lindjes native i lindur born i lirë cheap i lirë free i lirë vacant i lirshëm fluent i liruar loose i lodhshëm tedious i lodhur tired i lodhur weary i madh big i madh grand i madh great i madh gross i madh intense i madh vast i mahnitshëm – spectacular i majtë left i martuar married i mbushur full i mençur clever i mençur wise i menjëhershëm immediate i menjëhershëm instant i mëparshëm previous i mëparshëm prior i merakosur worried i mëtejshëm further i mirë good i mistershëm mysterious i mitur ward i mjaftueshëm adequate i mjaftueshëm sufficient i mjerë miserable i mprehtë acute i mprehtë keen i mrekullueshëm remarkable i mundshëm possible i ndërgjegjshëm conscientious i ndërlikuar complex i ndërlikuar complicated i ndershëm honest i ndershëm scrupulous i ndershëm straightforward i ndërsjellë mutual i ndezur vivid i ndjeshëm sensitive i ndritshëm bright i ndritshëm brilliant i ndritshëm light i ndruajtur shy i ndryshëm various i ndryshëm different i ndryshkur rusty i nëntë ninth i nervozuar nervous i nevojshëm necessary i ngadaltë slow i ngathët awkward i ngjallur stout i ngjashëm alike i ngjashëm similar i ngjirur hoarse i ngrirë numb i ngrohtë warm i ngurtë solid i ngushtë narrow i njëhershëm simultaneous i njëjtë identical i njëjti same i njëmbëdhjetë eleventh i njëzëshëm unanimous i njëzet twentieth i njohur known i njohur notorious i njomë young i nxituar reckless i of i paaftë incapable i pabarabartë unequal i pabesueshëm incredible i pabindur naughty i paçmueshëm invaluable i padëshirueshëm undesirable i padrejtë unfair i padukshëm invisible i paduruar impatient i pafaj innocent i pafat unfortunate i pafat unsuccessful i pagjasë improbable i pajisur possessed i pakët scarce i pakufizuar unrestricted i pakuptueshëm incomprehensible i paligjshëm illegal i pamasë immense i pamasë tremendous i pambrojtur unprotected i pamjaftueshëm inadequate i pamohueshëm undeniable i pamprehur blunt i pamundur impossible i pandehur defendant i pandjenjë unconscious i panevojshëm unnecessary i pangjashëm unlikely i panjohur unknown i panjohuri stranger i papëlqyeshëm indecent i papërkulur inflexible i papritur abrupt i papritur sudden i papritur surprising i papritur unexpected i papunë unemployed i paqenë supposed i parakohshëm untimely i parapëlqyer favorite i parashikuar me statut statutory i parë first i parë foremost i parë former i parë initial i parë primary i parehatshëm uncomfortable i parehatshëm uneasy i parrezikshëm safe i pasëm rear i pashëm handsome i pashmangshëm inevitable i pasigurt uncertain i pasjellshëm rude i pastër neat i pastër net i pastër pure i pasur rich i pavarur independent i pavdekshëm immortal i pavdekshëm undying i pavendosur unsettled i pavlerë futile i pazakonshëm uncommon i pazakontë extraordinary i pazier raw i pazoti unable i përballë opposite i përbashkët joint i përbotshëm universal i përditshëm daily i përditshëm everyday i përdorur used i përfshirë involved i përfunduar ultimate i përgjakshëm bloody i përgjithshëm general i përgjithshëm overall i përhershëm constant i përjetshëm eternal i përkohshëm temporary i përmirësuar improved i përparuar advanced i përpiktë në orar punctual i përpiktë precise i përshtatshëm appropriate i përshtatshëm fit i përshtatshëm proper i përshtatshëm suitable i përsorur perfect i përzier mixed i pesëmbëdhjetë fifteenth i pestë fifth i pistë foul i pjekur mature i pjesëtueshëm part-time i pjesshëm partial i plogët idle i plotë complete i plotë total i plotë utter i posaçëm special i pranishëm present i pretenduar alleged i prirur apt i prishur broken i prishur rotten i qartë explicit i qartë express i qartë obvious i qartë plain i qëndruar kundër opponent i qëndrueshëm consistent i qëndrueshëm durable i qëndrueshëm permanent i qëndrueshëm stable i qetë calm i qetë quiet i qetë still i qetë tranquil i rastit occasional i rastit random i rehatshëm comfortable i rëndë arduous i rëndësishëm grave i rëndësishëm important i rëndësishëm impressive i ri junior i ri juvenile i ri new i ri teenager i rrafshët flat i rrallë rare i rrëgjuar shabby i rregullt orderly i rregullt steady i rregullt tidy i rremë mock i rrëpirët steep i rreptë severe i rrëshqitshëm slippery i rrezikshëm dangerous i rrumbullt global i saktë exact i saktë strict i sëmurë ill i sertë rigid i sertë stern i sertë stiff i shëmtuar ugly i shëndetshëm healthy i shëndetshëm wholesome i shenjtë holy i shenjtë sacred i shkathët cunning i shkëlqyer excellent i shkruar written i shkuar anës faqes marginal i shkurtër brief i shkurtër short i shpejtë prompt i shpejtë quick i shpejtë rapid i shpejtë swift i shqetësuar anxious i shquar noted i shquar outstanding i shtatë seventh i shtrënguar tight i shtrenjtë expensive i shtrirë plotësisht widespread i shumëfishtë multiple i shumëfishtë plural i shurdhër deaf i sigurt confident i sigurt positive i sigurt secure i sigurt sure i sinqertë frank i sipërm upper i sjellshëm amiable i skajshëm extreme i stërholluar sophisticated i stomakut gastric i suksesshëm successful i tendosur tense i tepërt excessive i tepërt superfluous i tërbuar furious i tërë entire i tërë thorough i tërë whole i tërthortë indirect i tetë eighth i thartuar sour i thatë dry i thekshëm sharp i thellë deep i themeluar established i thjeshtë informal i thjeshtë mere i thjeshtë simple i thyer rough i thyeshëm crisp i tij his i tij its i tillë such i tmerrshëm horrible i tmerrshëm terrible i trashë silly i trashë stupid i tretë third i trishtuar sad i trishtuar unhappy i turbullt vague i tymosur smoked i tyre their i ulët low i uritur hungry i urtë prudent i valë hot i varfanjak poor i varur dependent i varur depending i vazhdueshëm continued i vazhdueshëm continuous i veçantë distinct i veçantë distinctive i veçantë individual i veçantë particular i veçantë peculiar i veçantë specific i veçuar isolated i veçuar several i velët sick i vëmendshëm observant i vendosur determined i vendosur resolute i verbër blind i verdhë yellow i vërtetë genuine i vërtetë real i vërtetë right i vërtetë true i vështirë difficult i vet own i vetëdijshëm aware i vetëdijshëm conscious i vetëm alone i vetëm single i vetëm solitary i vetmuar lonely i vjetër antique i vjetër old i vlefshëm valid i vlefshëm worth i vockël fine i vogël petty i volitshëm convenient i volitshëm handy i vonuar late i vrazhdë brutal i vyer precious i zakonshëm common i zakonshëm ordinary i zakonshëm standard i zakonshëm usual i zbehtë dim i zë vendin replace i zellshëm industrious i zemëruar angry i zënë busy i zgjedhësve electoral i zgjedhur elected i zhveshur naked i zi black ia kaloj surpass ideal identifikim identification identifikoj identify ideologji ideology ideologjik ideological idiomë idiom idiot ik depart ik leave ik retire ikje parting ilaç drug ilustroj illustrate imagjinatë fancy imagjinatë fantasy imigrim immigration imitacion monedhe counter imitoj imitate imoral immoral import import inat rage inç inch incident incizim recording incizoj record individ person industri industry industrial industrial infeksion infection influencë influence informacion information ingranazh gear iniciativë initiative injektim injection injoroj ignore inkorporoj incorporate inkurajues encouraging insekt insect insistoj insist insistoj persist inspektoj survey inspektoj visit instaloj lay instinkt instinct institucion institutiion institut institute intelekt intellect inteligjencie intelligence intensitet depth interes interest interesant interesting interpretim interpretation interpretoj interpret investim investment investitor investor investoj invest inxhinier engineer inxhinieri engineering ironik ironic ishull island italian Italian jaht yacht jakë collar jam i përshtatshëm fit jam në gjendje afford janar January jap assign jap award jap fjalë promise jap give jap me qira hire jap yield jard yard jashtë above jashtë bordit overboard jashtë out jashtë vendit abroad jashtëzakonisht extremely jashtëzakonisht i madh awful jashtëzakonisht only jastëk cushion jastëk pillow javë week jehonë echo jelek vest jetë life jetë lifetime jetëgjatësi lifespan jetesë living jetim orphan jetoj grow jo i kualifikuar unskilled jopopullor unpopular joreal aerial joshë charm joshje temptation jug south juri jury jurisdiksion jurisdiction jurist lawyer justifikoj warrant ka kuptim signify kabinet cabinet kacavirrem creep kacavirrem scramble kadife velvet kafaz cage kafe coffee kafene cafe kafkë skull kafshë animal kafshë shtëpie pet kafshë të egra wildlife kafshoj bite kajsi apricot kakao cocoa kala fortress kalama child kalbem decay kalbje rot kalë horse kalendar calendar kalim passage kalim rrugw me vizatë bardha crosswalk kalim transit kalim transition kalimtar pedestrian kallaj tin kallam sheqeri cane kallëp bar kallëzoj sneak kaloj exceed kaloj glide kaloj në shqyrtim review kaloj një provë test kaloj pass kalorës knight kalorës rider kalorifer radiator kaluar past kalush pony kam besim trust kam frikë fear kam have kam lidhje concern kam ndër mend intend kam nevojë për need kam own kam sukses succeed kam zët hate kamarier steward kambanore belfry kamion truck kamp camp kampion champion kanal canal kanal channel kandidat candidate kap catch kap clasp kap embrace kap grab kap grasp kap hook kap rob capture kap seize kap snatch kap tackle kapak lid kapak me mëngë cuff kapelë hat kapem cling kapërcej cross kapital capital kapitalist capitalist kapitalizëm capitalism kapiten captain kapitull chapter kapje grip kapsit sytë blink kapsllëk constipation kapsulë capsule kapuç hood karakasë framework karakter character karakter nature karakteristikë characteristic karambol billiards karavidhe lobster karbon carbon kardiolog cardiologist karficë hairpin karficë zbukurimi brooch karierë career karikatori magazine karkasë frame karkasë makinerie housing karotë carrot karrige chair karrocë carriage karrocë udhëtarësh coach kartë charter kartolinë postcard kasafortë safe kashtë straw kasketë cap kasolle cabin kat storey katalog catalog(ue) katedralë cathedral kategori category katër four katërmbëdhjetë fourteen katran tar katror square kauçuk rubber kec kid këlthet hoot këlysh cub këmbej change këmbej exchange kënaq indulge kënaq satisfy kënaqësi content kënaqësi delight kënaqësi satisfaction kënd angle kënd corner këndoj sing këngëtar singer këpucë me qafa boot këpucë shoe këpurdhë mushroom këpus break këpus pluck këpus pull keq badly këqyrje inspection kërcas clash kërcas snap kërcej dance kërcej jump kërcej skep kërcell stalk kërcell stem kërcënim menace kërcënim threat kërcënoj threaten kërcim spring kërcitje crack kërcyes jumper kërkesë application kërkesë requirement kërkesë suit kërkoj claim kërkoj demand kërkoj look kërkoj pick kërkoj quest kërkoj request kërkoj search kërkoj seek kërkues applicant kërkues solicitor këshill council këshillë advice këshillim counsel këshilloj advise këshilltar adviser kështjellë castle kështu që so kështu so kështu thus këst insurnace këta these këta those ketër squirrel këtu here kikirik peanut kikiriki crow kilogram kilogram kimi chemistry kinema cinema kirurg surgeon kirurgji surgery kishë church kishëz chapel kitarë guitar klasë classroom klasifikim classification klasifikoj classify klasifikoj separate klasifikoj sort klasifikoj type klasik classic(al) klient client klimë climate klinik clinical klinikë clinic koalicion coalition kockë bone kod code kodër hill kohë e lirë leisure kohë e tashme present kohë sand kohë time kohë weather kohët e fundit recently kokë bulb kokë head kokëfortë stubborn kokërr berry koktej cocktail kolegj college koleksionist collector kolektiv collective kolektivë collective koll starch kollë cough koloni colony kolonizoj colonize komandant commander komandë command komandoj command komb nation kombëtar national kombinim combination kombinoj combine koment comment komik funny komitet committee komod cozy kompleksitet complexity komplet suite kompletoj complete kompliment compliment komponent component kompozoj write kompromis compromise komunikim communciation komunist communist koncentrim concentration koncept concept konceptoj conceive koncert concert konferencë conference konfirmoj confirm kongres congress konjak brandy konjak cognac konkret concrete konkurrencë competition konkurrent competitor konkurroj compete konservator conservative konsistoj consist konsolidoj consolidate konspekt note konstatoj notice konstatoj state konsultë consultation konsultoj consult konsumator consumer kontator register kontekst context kontinent continent kontinental continental kontrast contrast kontrast opposition kontratë contract kontroll control kontroll examination kontrolloj examine kontrolloj revise kontrollues inspector konturoj outline konvencional conventional kope herd kopër dill kopje copy kopje identike duplicate kopsë button kopsht frutor orchard kopsht garden kopsht zoologjik zoo korb raven kordon braid korrekt correctly korrespondoj correspond korrigjoj reform korrigjoj repair korrje harvest kosit mow krah arm krah wing krahasim comparison krahasoj compare krahasoj like krahinë province krahinor regional kredh në solucion të posaqëm dip kredi credit krehër comb krejtësisht all krejtësisht altogether kremtim celebration krenar proud krenari pride kridhem dive krijoj create krijoj erect krijues maker krim crime kripë salt kris crack krishtlindje Christmas krismë crash kriter test kronik chronic krupë disgust krye heading kryeardhë paragraph kryej accomplish kryeqytet capital kryerje achievement kryerje performance kryerje prosecution kryesisht largely kryesisht mainly kryesor main kryesor principal kryetar chairman kryetar chief kthehem nga turn kthej convert kthej return kthej transform kthim return ku where kudo everywhere kudo throughout kufi border kufi boundary kufi frontier kufi signal kufizim limitation kufizoj confine kufizoj limit kufizoj restrict kujdes care kujdesem care kujdestar guardian kujdestar trustee kujtesë memory kujtoj mind kujtoj recollect kullë tower kullorë filter kullos tufën punch kullotë pasture kulumbri gooseberry kumbull plum kundër against kundër ujit waterproof kundërshtar opponent kundërshtar rival kundërshtim objection kundërshtoj object kundërshtoj rebel kundërshtoj resist kundërvë oppose kundërveproj react kungull pumpkin kunj peg kupë goblet kupë mug kupë qiellore heaven kuptim conception kuptim meaning kuptim significance kuptim understanding kuptimplotë significant kuptoj comprehend kuptoj understand kur as kur when kur while kurdo qoftë whenever kureshtar curious kureshtar inquisitive kureshtje curiosity kurorë mbretërore crown kurrë never kurriz back kurrkund nowhere kursej reserve kursej spare kursim saving kursime savings kush who kushdo whoever kushëri cousin kushtetutë shumëstresëshe sandwich kushtoj devote kuti casket kuti i shpejtësisë transmission kuti teneqeje can kuvertë deck kuzhinë kitchen kuzhinier cook ky this kyç i dorës wrist kyç lock lag soak lagështi humidity lagje e jashtme e një qyteti të madh outskirts laj scour laj wash lakmi greed lakoj bend laksativ laxative lakuriq bare lamtumirë farewell laps pencil laraman motley larës detergent larg away larg far larg off largesë distance largim departure largim i ujërave të zeza sewerage largim recession largoj nga udha e drejtë mislead lart overhead lart up lartësi altitude lartësi height lartësi pitch lartësim elevation lartësohem overlook lavanderi laundry lavd praise lavdi glory lavdiplotë glorious lë abandon lë gjurmë mark lë jashtë except lë jashtë omit lë me testament devise lë pa ndjenja stun lë park lë pas dore neglect lë quit lë të kuptohet imply leckë rag legen basin lehtësim relief lehtësoj enable lehtësoj relieve leje sanction lejim admission lejim allowance leksion lecture lëkund rock lëkundem halt lëkundem swing lëkurë leather lëkurë peel lëkurë skin lëmsh ball lëndë e ngjashme me vaj oil lëndë matter lëndinë lawn lëng fluid lëng juice lëng liquid lëng milk lëng mishi broth lepur hare lepur rabbit lëroj plow lesh wool lëshim concession lëshim issue lëshoj discharge lëshoj në ujë launch lëshoj utter leshverdhë blond letër bixhozi card letër paper letër që vihet në libër për të shënuar faqen bookmark letërsi artistike fiction lëviz dodge lëviz me zhurmë rattle lëviz move lëviz remove lëviz stir lëvizem run lëvizje motion lëvizje movement lëvizje removal lëvozhgë shell lexim reading lexoj read lexues reader lezet tact libër volume lidh associate lidh bind lidh connect lidh fasten lidh join lidh tie lidhës tier lidhëse lace lidhje bond lidhje connection lidhje league lidhje link lidhje reciproke correlation lidhje relation lidhje relevance lidhur me regarding ligj law ligj statute ligjvënës legislative limon lemon lind bear lindje birth lindje dielli sunrise lindje east lindje Orient lindor eastern linjë ajrore airline liqen lake lirim relaxatoin liroj dismiss liroj ease liroj liberate liroj relax liroj release lis oak listë list litar cable litar komandimi guidebook livadh meadow llaç plaster llagap nickname llogari account llogaris count llogaris reckon llogaritar accountant lloj i stofit leshi ray lloj kind lloj sort lloj species lodër game lodh strain lojë me zare hazard lojë play lojë toy lojtar player lokal local lokal premises lopatë spade lopë cow lotoj weep luaj kumar gamble luaj play luftë war luftoj struggle lugë spoon luginë valley lule flower lulelakër cauliflower lulesë bloom lulushtrydhe strawberry lumë river lundrim navigation lundrim voyage lundron me vela sail lungë abscess lungë boil luspë scale lustroj clean lutem please lutje prayer lutje request lyp beg lypës beggar mace cat madhështor magnificent madhështor superb madhësi majesty madhësi size magjepsës fascinating magjepsës magic mahisje e bajameve tonsillitis mahnitës marvelous maj May majdanoz parsley majë peak majë pene pen majë summit majë top majmun monkey makinacion scheme makinist operator mal mountain malcim inflammation mallra ware manifestoj manifest mantel cloak margaritar pearl marinë navy markë brand marr acquire marr fund cease marr get marr hua borrow marr hua lend marr me qira rent marr në punë employ marr obtain marr pjesë participate marr pjesë share marr receive marr take marr vendim resolve marrës receiver marrëveshje e përgjithshme consensus marrëveshje të keqe tension marrje assumption marrje reception mars March marshoj march martesë marriage martesë wedding martohem marry marule lettuce mas me ndihmë të shkallës dial mas measure masë gjatësie chain masë mass masë measure masë paraprake precaution mashkullor male mashtrim deception mashtroj cheat mashtrues humbug maskë mask matanë beyond matanë over material stuff matje measurement maturi caution maturi discretion mbaj breed mbaj keep mbaj maintain mbaj mend remember mbaj parasysh heed mbaj respect mbaj retain mbaj support mbaj sustain mbajtëse bracket mbajtëse pendant mbajtëse supporter mban last mbarim conclusion mbaroj perish mbaroj shkollën graduate mbaroj trunks mbaron afati expire mbart carry mbas gjase likely mbas gjase probably mbath wear mbesë niece mbështet found mbështetem rely mbështetëse prop mbështetje stock mbështjell roll mbështjell wrap mbetem pas lag mbetem remain mbetem stay mbeturina garbage mbeturina shorts mbi aboard mbi across mbiçmoj overrate mbiemër surname mbijetesë survival mbijetoj survive mbikëqyr watch mbikëqyrje supervision mbishkrim inscription mbjell plant mbjell sow mbledh collect mbledh compress mbledh focus mbledh fold mbledh gather mbledh pack mbledh supet shrug mbledhje assembly mbledhje collection mblidhem shrink mbrapsht back mbrapsht backwards mbrëmje evening mbresë scar mbret king mbretëreshë queen mbretëri kingdom mbretëroj reign mbretëror royal mbroj defend mbroj plead mbroj preserve mbroj protect mbroj save mbrojtës defender mbrojtje defense mbrojtje protection mbuloj cover mbuloj me shkumë lather mbush fill mbushje filling mbyll close mbyll shut mbyllje closure mbyt drown më (adv) most me about me butësi gently me by me ç’kuptim how me dëshirë readily më dhemb hurt me diell sunny me drejtësi fairly me efekt effectively më i keq worst më i largët farther më i lartë superior më i lartë supreme më i madh major më i madhi utmost më i mirë better më i moshuar senior më i pakët lesser më i pakëti least më i ulët lower më i vogël minor më kap veshi overhear më keq worse me kohë të plotë full-time me kujdes – carefully më mirë best më mirë rather me mirësi kindly më more më most me mundësi potentially me ndikim të madh influential më në fund finally më pak se under më parë ago me parë formerly më pas subsequently me përvojë experienced me qëllim deliberately me sa duket presumably me saktësi precisely me shenjë marked me shpejtësi promptly më vjen keq regret më vjen rrotull spin më vonë later me with me zë të lartë aloud mecenat patron meditim speculation meditoj speculate megjithatë however megjithatë nevertheless megjithë after megjithëse although megjithëse though mëhallë neighborhood mëkat sin mëlçi liver mëmë parent memoare record mend imagination mend mind mend wit mëndafsh silk mendim idea mendim opinion mendjehollë intelligent mendjehollë shrewd mendjemprehtë cute mendjemprehtë witty mendor intellectual mendor mental mëngë sleeve mëngjes breakfast mëngjes morning mënjanë apart mënjanë aside mënjanoj avoid menjëherë immediately mensë canteen mënyrë manner mënyrë mode mënyrë veprimi procedure mënyrë veprimi proceeding meqenëse since merakosem worry merimangë spider meritë desert meritë merit meritoj deserve merrem me çikërrima fuss merrem vesh accord mërzi depression mërzit annoy mërzit bother mes middle mesatar average mesatar mean mesatar medium mesditë noon mëshirë pity mësim instruction mësim learning mësim lesson mesjetar medieval mesnatë midnight mësoj educate mësoj instruct mësoj me accustom mësoj study mësues privat tutor mësues teacher mësymje assault mësymje attack metro subway meze appetizer meze e lehtë snack mezi barely mezi hardly mezi scarcely mi mouse mi rat midis among midis amongst midis between miell misri meal mik friend mikpritës hospitable mikpritje hospitality milingonë ant milje mile minator miner mineral ore minierë mine miqësi friendship miqësor friendly miratim approval miratim favor miratoj approve mirë well mirëdashje benevolence mirënjohës grateful mirënjohje gratitude mirëpres welcome mirëqenie welfare mirësi virtue mish deleje mutton mish lope beef mish viçi veal mishërim embodiment miting meeting mizë fly mjaft enough mjaft i madh considerable mjedër raspberry mjedis background mjedis environment mjegull fog mjek diete nutritionist mjek doctor mjek physician mjekër beard mjekër chin mjekim cure mjekoj cure mjekoj treat mjerim misery mjeshtëri handicraft mjet means mjet shërimi remedy mjet transporti vehicle mjete të komunikimit media mobiloj furnish moçal swamp modë style modern modifikim modification mogan mahogany mohim denial mohoj deny mol pier molekulë molecule mollë apple moment monedhë coin monedhë currency monedhë dhjetëcentëshe dime monedhë pesëcentëshe nickel monetar monetary monopoli monopoly monoton monotonous montim fitting moral moral mosbesim distrust mosdashës reluctant mosdashës unwilling moshë age mosmarrëveshje discord mospërfillës indifferent mospranim refusal mospranoj refuse mostër sample mostër specimen motel motër sister motërzim variant moto motto motoçikletë e lehtë bike motor motor engine mprehtësi insight mrekulli miracle mug twilight mulli mill mund can mund may mundësi chance mundësi possibility mundësi potential mundësi probability mundim effort mundim torment mundje wrestling mundohem endeavor mundoj torture mungesë absence mungesë deficit mungoj lack mur wall murator mason murgeshë nun murmurij murmur murmurit mutter mushkëri lung muskul muscle mustaqe whiskers mustardë mustard muzeum museum muzg dusk muzikant musician muzikë music muzikor musical mysafir guest natë night natyral natural natyrë temper ndal në rrugë për ta plaçkitur hijack ndalim attachment ndalim ban ndalim stop ndarës i letrave dealer ndarëse screen ndarje compartment ndarje division ndarje segregation ndarje separation ndemje stress ndenjëse seat ndërgjegje conscience ndërhyj interfere nderim deference nderim reverence ndërkohë interval ndërkohë meanwhile ndërkombëtar international ndërmarr undertake ndërmarrje enterprise ndërmarrje undertaking ndërprerje intersection ndërresa underclothes ndërresë relay ndërsa whereas ndershmëri honor ndërtesë structure ndërtim construction ndërtues builder ndeshje collision ndëshkoj condemn ndezës lighter ndiej feel ndiej perceive ndihmë aid ndihmë help ndihmë subsidy ndihmës subsidiary ndihmesë contribution ndihmoj assist ndihmoj contribute ndijim feeling ndizet flare ndjek follow ndjek persecute ndjekje chase ndjekje pursuit ndjenjë sensation ndjenjë sentiment ndjesë pardon ndjeshmëri sensitivity ndodh occur ndodhje incidence ndofta maybe ndofta perhaps ndofta possible ndokush somebody ndonjë anyone ndonjëherë ever ndonjëri anybody ndonjëri someone ndotje pollution ndreq adjust ndreqje adjustment ndreqje amendment ndreqje reform ndriçoj illuminate ndrydhje dislocation ndryshe nga unlike ndryshim change ndryshim difference ndryshim i plotë diversity ndryshim variation ndryshoj alter ndryshoj differ ndryshon vary në çdo mënyrë anyway në dukje apparently në fund të fundit ultimately në into në javë weekly në këtë mënyrë thereby në krye forward në lidhje me concerning në mënyrë të arsyeshme reasonably në mënyrë të ngjashme similarly në mënyrë të vendosur firmly në mënyrë tipike typically në mos unless në moshë të moshuar elderly në on në onto në origjinë primarily në pjesën më të madhe mostly në qoftë se if në radhë të dytë secondly në rregull properly në të vërtetë actually në të vërtetë indeed në të vërtetë virtually në thelb essentially në thelb substantially në themel basically në upon ne us në vend të caktuar locally në vend të instead në vend të instead of negativ negative nën beneath nëndetëse submarine nënë mother nënpunës officer nënqesh sneer nënshtroj subordinate nëntë nine nëntëdhjetë ninety nëntëmbëdhjetë nineteen nënvizoj highlight nënvizoj underline neolatin Romance nëpër via nëpunësi employment nerv nerve nëse provided nëse whether nesër tomorrow neveri scorn nevojë necessity nevojë need nevojtore lavatory nga jugu southern nga off ngacmoj excite ngacmoj irritate ngacmues exciting ngadalë gradually ngadalë slowly nganjëherë sometimes ngarkesë burden ngarkesë goods ngarkesë mallrash freight ngatërrim confusion ngatërrim implication ngatërroj confuse ngërç cramp ngjaj resemble ngjalë eel ngjall incur ngjan happen ngjarje episode ngjarje event ngjarje me rrezik adventure ngjashmëri resemblance ngjashmëri similarity ngjeshje jam ngjitem ascend ngjyrë color ngjyrë paint ngordh urie starve ngre boost ngre hoist ngre revolt ngritës elevator ngrohje heating ngrohtësi warmth ngurroj hesitate ngushëllim comfort ngushëlloj console ngushticë strait ngut haste ngut rush nikoqirllëk economy nip grandchild nip nephew nis begin nishan target një a (an) një mijë thousand një one njeh calculate njëherë once njëherësh simultaneously njehsim calculation njehsoj peshën e trupit weigh njëmbëdhjetë eleven njëqind hundred njerëzim mankind njerëzor human njeri i falimentuar bankrupt njeri man njerkë stepmother njësi unit njëzet twenty njoftim announcement njoftim message njoftim news njoftoj announce njoftoj communicate njoftoj inform njoftoj notify njoh acquaint njoh recognize njohje knowledge njohje recognition njohuritë speciale expertise njollë spot njollë stain nofull jaw nojmë gesture normal normal normë norm normë rate normë regulation normë rule numër number nuse bride nxë learn nxehtësi heat nxënësi capacity nxis encourage nxis prompt nxis stimulate nxitje incentive nxitje stimulus nxitoj hurry nxjerr derive nxjerrje ligjesh legislation nyjë e shquar the nyjë knot oborr court ofendoj offend ofertë proposal oficer bishop ofroj bid ofroj offer ogurzi ominous oksigjen oxygen olimpik Olympic ombrellë parasol operacioni operational operë opera operoj operate oqean ocean orar timetable orë clock orë hour oreks appetite orendi furniture organ organik constitutional organik organic organizatë organization organizëm organism organizoj organize orkestër orchestra ortakëri partnership ose or pa dyshim definitely pa dyshim undoubtedly pa interes arid pa minerale të dobishme dead pa rrezik safely pa without paaftësi disability padit accuse paditës plaintiff pagjumësi insomnia pajime outfit pajis equip pajisje device pajisje equipment pajisje rig pajtim agreement pajtohem comply pajtoj reconcile pak briefly pak few pakënaqësi discontent pakësim reduction paketë packet pako package pakt pact pakujdesi negligence paleverdi disadvantage palëvizshmëri stability pallat palace pallto coat pallua peacock pamje outlook pamje spectacle pamor visual panel pantallona trousers pantofël slipper(s) panxhar beetroot papagall parrot papunësi unemployment paqe peace paqësor pacific para ahead para dreke A. para money para për t’u ndarë dividend paradë parade paragjykim prejudice parajsë paradise paralajmërim warning paralajmëroj warn paralizoj paralyze parametër parameter parandaloj prevent parapëlqej prefer parapëlqim preference paraprak preliminary paraprij precede paraqes represent paraqitje presentation paraqitje representation paraqitje statement pararojë van pararojë vanguard parashikoj forecast parashikoj predict parathënie preface pardesy overcoat parësor prime parim principle park parket parquet parlament parliament parlamentar parliamentary parmak rail parodi parody parregullsi disorder partner parukë wig parullë password parzmore armor pasaportë passport pasdite afternoon pasdite P. pasiguri uncertainty pasion passion pasiv passive paska somewhat pasqyrë mirror pasqyrim reflection pasqyroj reflect pastaj afterwards pastër purely pastroj refine pasues subsequent pasues successive pasues successor pasuri wealth pasuroj enrich patate potato patë goose paund pound pavarësi independence pavarësisht nga despite pavijon pavilion pazotësi inability pecetë napkin peizazh landscape pëlhurë cloth pëlhurë e hollë tissue pëlhurë fabric pëllumb pigeon pëlqim compliance pëlqim consent pelte jelly pemë fruit peng hostage peng mortgage pengesë drawback pengoj forbid peni penny pension pension pensionist pensioner për fat të keq unfortunately për for për per përafërsisht approximately perandorak imperial perandori empire përballë opposite përballoj confront përbëj compose përbërës ingredient përbërës integral përbërje composition përbuz despise përçaj disrupt përcaktim definition përcaktim determination përcaktoj define perceptim perception perde curtain përdhunim rape përdor use përdor utilize përdorim usage përdorues user perëndim west perëndimor western përfaqësues ligjor attorney përfaqësues representative përforcoj reinforce përfshij comprise përfshij include përfshij involve përfundim completion përfundim outcome përfundimisht eventually përfundoj conclude përfytyroj imagine përgatitje training përgjegjës responsible përgjegjesi liability përgjegjësi responsibility përgjigje answer përgjigje reply përgjigje response përgjigjem respond përgjithësisht generally përgjithmonë forever përgojim slander periodë period periudhë term përjashtim exception përjashtoj exclude përkatësisht respectively përkoj coincide përkrahje backing përkthej translate përkthim translation përkulje bow përkushtim zeal përmasë dimension përmbahem abstain përmbaj contain përmbledhje summary përmbush fulfill përmbytje flood përmend mention përmend tërthorazi allude përmendore memorial përmendore monument përmes së cilës whereby përmirësim improvement përmirësoj amend përmirësoj improve përpara before përpara forth përparëse apron përparësi priority përpiqem strive përpjesëtim proportion përplasje impact përpunim processing përqendroj concentrate përqind percent përqindje percentage përrua brook përsëri again përsëri anew përsërit repeat përshëndes hail përshëndetje salute përshkrim description përshkruaj describe përshpejtoj accelerate përshtat match përshtatje accordance përshtypje impression personal personal personalisht personally personalitet personality personel personnel përsosmërisht perfectly perspektivë perspective përtac lazy përtërij renew përtëritës tonic përtëritje innovation përul humble përvetësim acqusiition përvjetor anniversary përzierje involvement përzierje mixture pesë five pesëdhjetë fifty pesëmbëdhjetë fifteen peshë weight peshim consideration peshk fish peshkaqen shark peshore balance peshore scales pëshpërit sigh peshqir towel petë noodles petël petal peticion petition petull pancake pi drink piano piano pije beverage pije drink pije liquor pikë point pikëllim grief pikëloj speck pikërisht just piknik picnic piktor painter pikturë painting pikturë picture pingul perpendicular pingul vertical pintë pint piper pepper pirun fork pishtar torch pjatë dish pjek bake pjek roast pjepër capsicum pjerrësi slope pjesë e pjerrët rake pjesë portion pjesë section pjesëmarrës participant pjesëmarrje participation pjesërisht partly plagë wound plan planet planifikim planning plantacion plantation plastik plastic platformë platform platin platinum pled plaid pleh fertilizer plehra trash plep poplar plesht flea pllakë tablet plot shkëlqim splendid plotësisht entirely plotësisht fully plotësisht quite plotësisht totally plotësisht wholly pluhur dust pneumatik pneumatic pneumoni pneumonia po yes poemë poem poet poezi poetry pohoj affirm pohoj assert polar polemikë controversy polic i thjeshtë constable polic policeman polici police poliomielit poliomyelitis politik political politikan politician politikë policy politikë politics politikisht politically polo polo pomadë ointment pompë pump popull people popullor popular popullsi population por but porosi errand portë gate portier porter portokall orange portret portrait posaçërisht especialy posaçerishtë specially poshtë below poshtërim humiliation pothuajse almost pozicion attitude pozicion position pozicion stance prag eve prag threshold praktik practical prandaj accordingly prandaj therefore pranë beside prani presence pranim acceptance pranoj accept pranoj acknowledge pranoj admit pranoj concede pranoj confess prapa behind predikim sermon predikoj preach prej from prej natyre naturally prek touch prekës pathetic premisë premise premtim commitment premtim plight pres expect pres sever presidencial presidential president president pretekst pretext pretendoj allege prift priest prill April primitiv primitive princ prince princeshë princess prirje inclination prirje tendency pritje expectation privat private privilegj privilege proces process prodhim crop prodhim output prodhim product prodhimtari productivity prodhoj generate prodhues manufacturer prodhues producer profesion profession profesional occupational profesional professional profesor professor profet prophet profil profile program program schedule program software progres progress projekt project projekt venture pronar boss pronar master pronë assets pronë estate pronë ownership pronë property proporcion ratio propozim proposition propozim suggestion propozoj nominate propozoj suggest propozoj tender proshutë bacon proteinë protein protestë protest provë rehearsal provë trial proverb proverb provoj prove provokoj provoke prozë prose psikologji psychology psikologjik psychological publicitet publicity publik public puçrra rash pulë chicken pulë fowl pullë stamp puls pulse punë affair punë business punë concern punë job punë occupation punë operation punë task punë work pune working punëdhënës employer punëtor worker punishte workshop punonjës employee pupël feather pushim recess pushim rest pushime shkollore vacation pushtim invasion puthje kiss pyes inquire qaj mourn qark circuit qark county qark district qarkulloj circulate qartë clearly që di shkrim e këndim literate që e rreh era windy që i ka kaluar afati overdue që ka lidhje concerned që kap gjërat receptive që mungon absent që ndodhet nën underlying që nga ajo kohë since që rritet growing që të dy both qefil guarantee qejf desire qeli burgu cell qelibar amber qëllim aim qëllim goal qëllim objective qen dog qendër center qëndis embroider qëndisje embroidery qëndresë endurance qëndresë resistance qendror basic qendror central qengj lamb qenie entity qep sew qepë onion qeramikë ceramics qershi cherry qershor June qese purse qese wallet qesh laugh qesharak ridiculous qetë quietly qetësoj soothe qeveri government qiell sky qilar cellar qilim rug qiramarrës tenant qiri candle qitje shooting qortim reproach qymyrguri coal qytet city qytetar citizen qytetar civil qytetërim civilization radio raketë missile raketë rocket raport report raportues reporter rast case rastësi accident rastësor casual re cloud reagim reaction real substantial realist realistic realitet reality realizoj realize recetë recipe redaktoj edit referim reference refren refrain refugjat refugee regbi rugby regjim i caktuar routine regjim regime regjistrim registration regjistroj enroll reklamat advertising reklamë advertisement reklamoj advertise rekomandim recommendation rekomandoj recommend relativ relative relativisht relatively reminishencë reminiscence rend dite agenda rend order rend sequence rëndë heavily rëndësi importance rëndoj aggravate reportazh coverage republikë republic restaurim restoration restauroj restore restorant restaurant revizion financiar audit revole pistol revolucionar revolutionary rezervë resource rezervë spare rezultat result rifilloj resume rigjej recover rimarr regain rimë rhyme rindërtoj reconstruct rini youth riprodhim reproduction ritëm rhythm rojë guard rojë janitor roman novel romantik romantic rozë rosy rrah beat rrallë rarely rrallë seldom rrangulla lumber rraskapitës grueling rrebesh dwonpour rrebesh shiu shower rrëfim recital rregullisht regularly rregulloj arrange rregulloj dispose rregulloj regulate rregulloj trim rrem oar rrëmbëj abduct rrëmbej fëmijë kidnap rrënjësor radical rrënoj destroy rrepë turnip rrepkë radish rreptë severely rrëshqas skate rrëshqitëse sledge rreth around rreth circle rreth ring rrethana circumstance rrethim me gardh fencing rrethoj encircle rrethoj enclose rrethoj me gardh hinder rrethoj surround rrethues environmental rrezatim radiation rreze beam rreze iks – X-ray rrezik danger rrezik risk rrëzim collapse rri amull stagnate rrip strip rriskë slice rritës progressive rritje growth rrjedh flow rrjedhë course rrjedhim consequence rrjet network rroba clothes rrobaqepës tailor rrogë salary rrogë wage rroj dwell rrotë wheel rrotullim revlution rrotullim rotation rrotulloj revolve rruazë bead rrudh vetullat frown rrudhë wrinkle rrufë flu rrugaç hooligan rrugë me pemë anash avenue rrugë road rrugë route rrugë street rrugë way rrugicë alley rrugicë lane rrumbullak round rrush i thatë raisin rruzull globe rrymë stream ruajtje conservation ruajtje safeguard ruajtje storage rubinet tap ruhem beware safir sapphire sakat cripple sakrificë sacrifice saktësi accuracy saktësi precision saktësisht exactly saktësisht strictly salcë kosi sour cream salcë sauce sallë hall sallë saloon sallon parlor salltanet luxury sandale sandal(s) sanitar sanitary sapun soap sasi amount sasi e pakët shortage satelit satellite saten satin satirë satire së fundi newly së pari firstly së shpejti presently së shpejti shortly se than se that sekretar i sovranit chancellor sekretar secretary seks sex sektor sector selino celery sëmbim pang seminar sepse because serë asphalt sërë row seri series serioz earnest serioz reliable serioz serious seriozisht seriously serrë hothouse sesion session sferë sphere sfidë challenge shah chess shaka jest shaka joke shaka lark shalë saddle shalë thigh shall scarf shall shawl shalqi watermelon shami handkerchief shampanjë champagne shampo shampoo shans opportuntiy sharje curse sharrë saw shatërvan fountain shattor September shekull century shelg willow shembull example shembull instance shenja plus – plus shenjë mark shenjë paralajmëruese hint shenjë symptom shenjë token shenjt saint sheqer sugar shërbej serve shërbim office shërbim service shëroj heal shesh i qytetit forum shëtitje outing shfajësim justification shfajësoj justify shfaqje apperance shfrytëzoj exploit shigjetë arrow shije flavor shije relish shije taste shijoj taste shikim eyesight shikim i shpejtë glance shikim regard shikim sight shikim vision shikues onlooker shirit band shirit strap shirit stripe shirit tape shitblerje bargain shitës seller shitës ushqimesh grocer shitës vendor shitje me shumicë wholesale shitje sale shkak motivation shkallë ladder shkatërrim destruction shkel ligjin violate shkëmb cliff shkëput distract shkoj go shkollë e lartë speciale academy shkop stick shkretoj devastate shkrij thaw shkrim dore handwriting shkrim script shkrirje integration shkrirje merger shkulm ere blast shkumë foam shkurt February shkurtësi brevity shkurtim abbreviation shndërrim conversion shndërrim transformation shofer driver shoh mu në sytë envisage shok pal shok pune colleague shoq fellow shoqëri company shoqëri society shoqërim attendance shoqëror social shpall declare shpall proclaim shparg asparagus shpatë sword shpatull shoulder shpejt quickly shpejt rapidly shpejt soon shpejtësi speed shpellë cave shpend poultry shpenzim expenditure shpenzim expensive shpenzoj spend shpërblim premium shpërndaj scatter shpërndarje distribution shpërthej burst shpërthej explode shpërthim explosion shpërthim outbreak shpesh frequently shpesh often shpëtim salvation shpëtoj rid shpik invent shpirtëror spiritual shpjegim explanation shpjegoj explain shpoj stick shportë basket shpreh express shprehje emphasis shprehje expression shpresë hope shputë foot shqetësim anxiety shqetësim distress shqetësoj disturb shqetësoj embarrass shqiponjë eagle shqiptim pronunciatoin shqiptim speech shqiptoj fjalë-fjalë spell shqiptoj pronounce shqit detach shqyrtoj inspect shqyt shield shtatë seven shtatëdhjetë seventy shtatëmbëdhjetë seventeen shtatzënë pregnant shtatzënësi pregnancy shteg path shtëpiak domestic shterp barren shtese additional shtesë bonus shtesë supplement shtim addition shtoj add shtoj increase shtoj intensify shtojcë annex shtojcë appendix shtrat bed shtrat berth shtrembëroj distort shtresë layer shtroj rrugën pave shtrojë rruge pavement shtrudel pie shtrydh wring shtyj adjourn shtyj urge shtyllë pillar shtyp oppress shtypje press shtypje repression shtyrje thrust shtysë impulse shuaj extinguish shufër rod shumë considerably shumë much shumë sum shumëllojshmëri variety shumëzoj multiply shumicë majority shuplakë box si like si pasojë consequently siç duket obviously sidoqoftë whatever siguri assurance siguri safety sigurisht certainly sigurisht sure sigurisht surely siguroj insure siguroj provide sillem behave simbol emblem simbol symbol simpati sympathy sindikalist unionist sipas according to sipërmarrës i ndërtimeve urbane developer sistem system sistematik systematic situatë situation sjell bring sjell në vete revive sjell prova argue sjellje behavior skaj rim skarë grill skelet skeleton skenë scene ski skicë sketch skicograf drawer skllav slave skllavëroj enslave skuadër gang skuadër squad skuadër team skulpturë sculpture skuqem blush smerald emerald socialist sociologji sociology sodë soda soditës bystander solemn sonte tonight sot today sovran sovereign spango string spanjoll Spanish specialist specifikim specification specifikoj specify spektër spectrum spërkat splash spinaq spinach spiun spy sqep beak sqep bill sqimë vanity stadium stap staff statistikë statistics statistikor statistical statujë statue stol bench stol stool stomak stomach strategji strategy strategjik strategic strehë asylum strehë refuge strehë shed strehim resort strofë verse strukturor structural student studio studiues researcher stuhi dëbore blizzard suazë setting sukses success sulm raid sundoj govern sundues ruling supë soup supermarket supermarket suplementar extra suxhuk sausage sy eye syhapur wary syth bud tabaka server tabaka tray tabut coffin tagji fodder takë heel takëm harness takim contact takim interview takoj belong takoj encounter taksi taxi taktikë tactic tall mock taminë already tani now tapë plug tarifë fare tarifë postare postage tartabiq bug tashmë yet tatëpjetë shkallëve downstairs të afërmit relationship të brendshme bowels të dhëna data të ftohtë therës chill të kuq rouge të qenët i informuar awareness te to teatër theater teh blade tej mase exceedingly tejkaloj outdo tejshikoj foresee tek at tek odd teknik technical teknikë technique teknikologjik technological teknologji technology tekst text tekstil textile tel wire telash nuisance telash predicament telash trouble telefon telephone telefonoj phone telegraf telegraph telegram telegram televizion television tëlyen butter temë theme temë topic temperaturë fever tempull temple tënd your tendë tent tendos exert tenis tennis tenxhere pot teori theory teorik theoretical tepër too terapi therapy tërbim fury tërësisht completely tërheq attract tërheqje attraction tërheqje draw tërheqje jerk tërheqje retreat tërhiqem withdraw tërkuzë rope tërmet earthquake territor domain tesha baggage tesha clothing teshtij sneeze tetë eight tetëdhjetë eighty tetëmbëdhjetë eighteen tetor October teveqel dull tezë thesis thashetheme gossip thashetheme rumor thatësi drought theksoj emphasize thelb essence thelb gist thelbësor essential thellë deeply them se presume them tell themel foundation themeloj establish themelor fundamental theqafje precipice therje slaughter thërras convene thërrime crumb thes sack thesar i shtetit treasury thesar treasure thëthij suck thikë knife thith absorb thjesht merely thjesht simply thua nail thuajse nearly thumb sting thur knit thyesë fraction ti vetë yourself ti you tifo typhus tigan saucepan tigër tiger timon anijeje helm timon rudder tingull sound tip guy tip type tipar feature tipar trait tipik typical tipograf printer titulloj entitle tjetër another tjetër next tmerr horror tmerroj terrify tokë e bashkësisë commons tokë earth tokë land tokë soil tokëz buckle tolerancë tolerance ton ton tone top cannon torno lathe tortë cake tradhtar traitor tradhti treason tradhtoj betray tradicional traditional tradicionalisht traditionally traditë tradition trafik tarffic tragë trail tragjedi tragedy trainer trajtim treatment traktat treaty trangull cucumber transferoj dwonload transmetim broadcast transport transportues carrier trap ferry trashëgim heritage trashëgim legacy trashëgimtar heir trashëgoj inherit trazirë riot tre three treg market tregim indication tregim story tregim tale tregoj denote tregoj me gisht indicate tregoj me gisht point tregoj relate tregtar businessman tregti trade tregues index tregues indicator tremb startle trembëdhjetë thirteen trëndafil rose trëndafili pink tridhjetë thirty trim brave triumf triumph triumfoj prevail tropikal tropic(al) trotuar sidewalk trumcak sparrow trup body trupa troops tryezë shkrimi desk tryezë table trysni pressure tualet toilet tub pipe tuberkuloz tuberculosis tufan HURRICANE tufë bunch tullac bald tunel tunnel tungjatjeta!

hello turielë drill turist tourist turk Turkish turp shame turpërim disgrace turqi turkey turshi pickles tym smoke udhëheqje guidance udhëheqje leadership udhëtar passenger udhëtar traveler udhëtim journey udhëtim tour udhëtim travel udhëtim trip udhëtoj më kal ride udhëtoj tour uiski whiskey ujdi accommodation ujdi arrangement ujë solution ujitje irrigation ujk wolf ujore pond ul lower ul reduce ulem sit ulërimë roar ulluk gutter unë I unë vetë myself uniformë uniform unik unique union union unitet unity universitet university urdhër prescription urgjent urgent uri famine uri hunger uriq cancer urnë urn uroj congratulate urrejtje hatred urtësi wisdom ushqime të zgjedhura delicatessen ushtar soldier ushtarak military ushtri army uzinë works vagon streetcar vajzë maid vaksinim inoculation vaksinoj vaccinate vakuum vacuum valixhe suitcase vals waltz vandak bundle vapor streamer var suspend varem depend varfëri poverty varg succession vargan procession varkë boat varr grave varr tomb varrezë cemetery vasal servant vatër focus vazhdimisht constantly vazhdoj continue vazhdoj proceed vazo bowl vazo vase vdekje nga uria starvation vë attach vë impose vë install vë settle veç except veç kësaj besides veç kësaj furthermore veçanërisht notably veçanërisht particularly veças separately veçim withdrawal veçorim isolation vegël implement vegël instrument vegël tool vegjetarian vegetarian vel veil vëlla brother vëmendje attention vend i parë championship vend place vend station vend territory vendbanim residence vendbanim settlement vendim decision vendim resolution vendim sentence vendim verdict vendndodhje site vendndodhje whereabouts vendos decide vendos put vendos situate vendos will vendosje establishment vendosje location venë vein vënie installation vënie takse taxation veprim deed veprim transaction veprues active verandë veranda verë summer verë wine vërejtës observer vërejtje remark vërejtje reservation veri north verifikoj verify verior northern version vërtet really vërtet truly vesë dew vesh attribute vesh ear vesh rrobe tab veshje dressing veshje e brendshme lining veshje garments veshkë kidney vështroj ngultas gaze vetë itself vete oneself vete self vetë themselves vetëdashës voluntary vetëdashës volunteer vetëdijë consciousness vetëm exclusively vetëm solely vetëqeverisje autonomy veteran vetes ourselves vetëtimë lightning vetëvrasje suicide vëth earring vetull brow veturë car viç calf video video vig litter vigan enormous vigjilencë vigilance vij arrive vij come vijë range viktimë victim vile cluster violinë violin virus vital vizatim drawing vizë visa vjedhës burglar vjedhje robbery vjedhje stealth vjedhje theft vjellje vomit vjeshtë autumn vjet year vjetor annual vjollcë purple vlerë avail vlerë value vlerësim assessment vlerësim evaluation vlerësoj assess vlerësoj estimate vlerësoj evaluate vodkë vodka volejboll volleyball vonoj detain vorbull ere whirlwind votues voter vozit row vrapoj flee vrapues running vrasje murder vrimë hole vrojtim observation vrojtoj observe vulgar xhaketë jacket xhaketë sportive blazer xham dritareje pane xhan soul xheloz jealous xhevahir jewel xhin gin xhiro turnover xhungël jungle xixë spark xixëllin sparkle ylber rainbow yll star ynë our yni ours yti yours zakon habit zakonisht commonly zakonisht usually zanafillë beginning zanafillës genetic zanat craft zanat vocation zanor vocal zaptoj conquer zaptoj invade zarf envelope zbatim appliance zbatim implementation zbehet fade zbraz evacuate zbres nga anija disembark zbritje descent zbritje discount zbukurim garnish zbukurim ornament zbukuroj adorn zbukuroj decorate zbulim exposure zbuloj detect zbuloj disclose zbuloj discover zbulues scout zbut subdue zë occupy zë voice zebër zebra zëdhënës spokesman zemër e frutit core zemër heart zemëratë anger zemërim indignation zemërim spite zenit zenith zënkë contest zero zëvendësim replacement zgërdhihem grin zgjas extend zgjas postpone zgjatje duration zgjatje extension zgjedh choose zgjedh elect zgjedh opt zgjedh select zgjedh solve zgjedhje election zgjedhje option zgjedhje poll zgjedhje selection zgjeroj expand zgjidh untie zgjohem wake zgjoj arouse zgjoj awake zhargon slang zhduk conceal zhdukem disappear zhdukem vanish zhgënjej disappoint zhgënjim chagrin zhgënjim disappointment zhurmë noise zhurmë uproar zhvesh undress zhvillim development zhvilloj develop zhvilloj evolve zhys plunge zile bell zili envy zinxhir zipper zjarr ardor zmadhoj enhance zmadhoj enlarge zmadhoj exaggerate zog bird zogëz duck zonë elektorale constituency zonë zone zonjë lady zoologji zoology zor constraint zor difficulty zot god zot- lord zot shtëpie- host zotëri -sir zotërim- possession zotëroj- master zotëroj – possess zoti – owner zotim – vow zyrat qendrore headquarters zyrtar formal zyrtar official zyrtarisht formally zyrtarisht officially Poezia e popullit tim asht ma e mira në botë Aty asht vargu për kopilin dhe për kopilin te dera Për kambët e arushës dhe për një pordhë që ende pshitllet nëpër tirq.

hello turielë drill turist tourist turk Turkish turp shame turpërim disgrace turqi turkey turshi pickles tym smoke udhëheqje guidance udhëheqje leadership udhëtar passenger udhëtar traveler udhëtim journey udhëtim tour udhëtim travel udhëtim trip udhëtoj më kal ride udhëtoj tour uiski whiskey ujdi accommodation ujdi arrangement ujë solution ujitje irrigation ujk wolf ujore pond ul lower ul reduce ulem sit ulërimë roar ulluk gutter unë I unë vetë myself uniformë uniform unik unique union union unitet unity universitet university urdhër prescription urgjent urgent uri famine uri hunger uriq cancer urnë urn uroj congratulate urrejtje hatred urtësi wisdom ushqime të zgjedhura delicatessen ushtar soldier ushtarak military ushtri army uzinë works vagon streetcar vajzë maid vaksinim inoculation vaksinoj vaccinate vakuum vacuum valixhe suitcase vals waltz vandak bundle vapor streamer var suspend varem depend varfëri poverty varg succession vargan procession varkë boat varr grave varr tomb varrezë cemetery vasal servant vatër focus vazhdimisht constantly vazhdoj continue vazhdoj proceed vazo bowl vazo vase vdekje nga uria starvation vë attach vë impose vë install vë settle veç except veç kësaj besides veç kësaj furthermore veçanërisht notably veçanërisht particularly veças separately veçim withdrawal veçorim isolation vegël implement vegël instrument vegël tool vegjetarian vegetarian vel veil vëlla brother vëmendje attention vend i parë championship vend place vend station vend territory vendbanim residence vendbanim settlement vendim decision vendim resolution vendim sentence vendim verdict vendndodhje site vendndodhje whereabouts vendos decide vendos put vendos situate vendos will vendosje establishment vendosje location venë vein vënie installation vënie takse taxation veprim deed veprim transaction veprues active verandë veranda verë summer verë wine vërejtës observer vërejtje remark vërejtje reservation veri north verifikoj verify verior northern version vërtet really vërtet truly vesë dew vesh attribute vesh ear vesh rrobe tab veshje dressing veshje e brendshme lining veshje garments veshkë kidney vështroj ngultas gaze vetë itself vete oneself vete self vetë themselves vetëdashës voluntary vetëdashës volunteer vetëdijë consciousness vetëm exclusively vetëm solely vetëqeverisje autonomy veteran vetes ourselves vetëtimë lightning vetëvrasje suicide vëth earring vetull brow veturë car viç calf video video vig litter vigan enormous vigjilencë vigilance vij arrive vij come vijë range viktimë victim vile cluster violinë violin virus vital vizatim drawing vizë visa vjedhës burglar vjedhje robbery vjedhje stealth vjedhje theft vjellje vomit vjeshtë autumn vjet year vjetor annual vjollcë purple vlerë avail vlerë value vlerësim assessment vlerësim evaluation vlerësoj assess vlerësoj estimate vlerësoj evaluate vodkë vodka volejboll volleyball vonoj detain vorbull ere whirlwind votues voter vozit row vrapoj flee vrapues running vrasje murder vrimë hole vrojtim observation vrojtoj observe vulgar xhaketë jacket xhaketë sportive blazer xham dritareje pane xhan soul xheloz jealous xhevahir jewel xhin gin xhiro turnover xhungël jungle xixë spark xixëllin sparkle ylber rainbow yll star ynë our yni ours yti yours zakon habit zakonisht commonly zakonisht usually zanafillë beginning zanafillës genetic zanat craft zanat vocation zanor vocal zaptoj conquer zaptoj invade zarf envelope zbatim appliance zbatim implementation zbehet fade zbraz evacuate zbres nga anija disembark zbritje descent zbritje discount zbukurim garnish zbukurim ornament zbukuroj adorn zbukuroj decorate zbulim exposure zbuloj detect zbuloj disclose zbuloj discover zbulues scout zbut subdue zë occupy zë voice zebër zebra zëdhënës spokesman zemër e frutit core zemër heart zemëratë anger zemërim indignation zemërim spite zenit zenith zënkë contest zero zëvendësim replacement zgërdhihem grin zgjas extend zgjas postpone zgjatje duration zgjatje extension zgjedh choose zgjedh elect zgjedh opt zgjedh select zgjedh solve zgjedhje election zgjedhje option zgjedhje poll zgjedhje selection zgjeroj expand zgjidh untie zgjohem wake zgjoj arouse zgjoj awake zhargon slang zhduk conceal zhdukem disappear zhdukem vanish zhgënjej disappoint zhgënjim chagrin zhgënjim disappointment zhurmë noise zhurmë uproar zhvesh undress zhvillim development zhvilloj develop zhvilloj evolve zhys plunge zile bell zili envy zinxhir zipper zjarr ardor zmadhoj enhance zmadhoj enlarge zmadhoj exaggerate zog bird zogëz duck zonë elektorale constituency zonë zone zonjë lady zoologji zoology zor constraint zor difficulty zot god zot- lord zot shtëpie- host zotëri -sir zotërim- possession zotëroj- master zotëroj – possess zoti – owner zotim – vow zyrat qendrore headquarters zyrtar formal zyrtar official zyrtarisht formally zyrtarisht officially Imitimi i autorëve antikë Arti antik ofronte modelet më të mira të përsosmërisë.

Parimi pskilogjik Ky parim lidhet ngushtë me parimin e vërtetësisë.Poezia e popullit tim kurrë s’ka vetë per forma letrare, Për varg, për rime, për strukturë.Ka renditun mendimet sipas kohës Dhe kurrë s’i ka p’shurrë qershitë. id=Messaging Inline Composer Derisa të rregullohet sheshi Do t’i bojkotojmë daljet, Do t’u ikim atyre Që nuk na presin Dhe këtij vendimi nuk i sprapsemi.– ia ktheu plaku dhe ia krisi gjumit, tuj e lane dreqin me dreqnue në pleqni të tij.Abaci- abbey abëcë -alphabet abonim subscription absolut absolute absolutisht absolutely abstrakt abstract absurd absurd abuzoj abuse acar frost acid acid adaptoj adapt adet custom adhurim worship administratë administration administrativ adminstrative administroj order admiroj admire adresë address aeroplan aircraft aeroplan plane aeroport airport afatgjatë long-term afër near afërsi vicinity afishe poster afrikan African afroj approach afsh breath aftësi ability aftësi capability aftësi faculty aftësi skill agat agate agim dawn agjenci agency agjent agent agresor aggressive ahur stable ai he ai it ai that ai vetë himself ajër air ajkë cream ajo she ajo vetë herself ajros ventilate akademik academic akër acre akoma else akordoj tune aksident casualty aksion holding aksionist shareholder akt action akt document aktivitet activity aktor actor aktual current aktualisht currently alarm alarm album album aleat ally alkool alcohol alternativ alternative alternativ alternatively alternativë alternative alternativë choice ambasadë embassy ambasador ambassador ambicie ambition amerikan American amësi maternity amnisti amnesty analizë analysis analizoj analyze ananas pineapple anë margin anëtar member anëtarësi membership anëtarësoj recruit angazhim engagement angazhoj engage anglez English anije ship ankand auction anketë questionnaire ankim complaint ankohem complain ankth trepidation anohem lean antik ancient antikë antique aparat apparatus aparat fotografik camera apelim appeal apendicit appendicitis aq sa as arbitrar arbitrary ardhje arrival arësye argument arësye cause arësye motive arësye occasion arësye sense argëtim entertainment argëtim fun argjend silver argjilë clay ari bear aritmetikë arithmetic arkitekt architect arkitekturë architecture armë gun armë weapon armëpushim armistice armëpushim truce armik enemy armik hostile arnoj mend aromë perfume arratis escape arrë nut arrë walnut arrestim arrest arrij achieve arrij attain arrij overtake arrij reach arrogancë arrogance arsim education artificial artikuj shkrimi stationery artikull article as nor asgjë nothing asgjësim annihilation asgjësoj frustrate asgjësoj undo ashkël chip ashpër roughly ashpërsi rigor asistencë assistance asistent assistant askush nobody askush none asnjanës neutral asnjë neither aspekt aspect astmë asthma ata them ata they atdhe country atdhetar patriot atë her atë him atëherë then atje there atlas atlas atlet athlete atletikë athletics atmosferë atmosphere atom aty për aty down autobiografi autobiography autobus bus automatik automatic automatikisht automatically autor author autor writer autoritet authority autorizim commission autorizoj authorize autostradë highway avancoj advance aviacion aviation avull steam avulloj boil aziatik Asian azot nitrogen baba father babagjysh grandfather bagazh luggage bagëti cattle bakër copper balenë vrastare killer balenë whale ballë forehead ballë front baltë mud bamirësi charity banane banana banimi residential banjë bath banjë bathroom banket banquet banonjës lodger banor inhabitant banor resident bar grass bar i keq weed bar i thatë hay bar medicine barabar even barazim equation barazoj coordinate bari shepherd bark abdomen bark belly barnatore drugstore bart convey bashkangjit append bashkë together bashkëkohor contemporary bashkëpunim collaboration bashkëpunim cooperation bashkëveprim interaction bashkiak municipal bashkim alliance bashkim community bashkim compound bashkim junction bashkohem mix bashkoj fuse bashkoj joint bashkoj unite bashkudhëtar companion basketboll basketball batanije blanket bateri battery bathë bean bazë base bazë basis bazë të dhënash database bazoj build be oath befas sharply befas suddenly bëhem become bëj act bëj agjitacion agitate bëj ballë cope bëj cause bëj çomlek stew bëj commit bëj copa shiver bëj copash smash bëj do bëj gati dress bëj gjoja pretend bëj make bëj më përpara anticipate bëj me sy wink bëj perform bëj përshtypje impress bëj plan design bëj shaka quiz bëj tregti sell bëj zapt restrain bejleg tournament bejsbol baseball bekoj bless bën ngricë freeze benzinë gasoline benzinë petrol berber barber beretë beret bërryl elbow bërtas call bërtas cry bërtas exclaim bërtas scream bërtas shout bërtas shriek bërthamë nucleus bërthamor nuclear besim belief besim confidence besim faith besnikëri devotion besnikëri loyalty besoj believe besoj entrust betohem swear bezdis trouble bibël bible bibliotekë library biçikletë bicycle bie dakord agree bie descend bie fall bie në erë wind bie pikë-pikë drip bie poshtë e lart stroll bie të fikët faint bijë daughter biletë ticket bimë plant bimë vegetable bimësi vegetation bind convince bind induce bind persuade bindem obey binjak twin biografi biography biologji biology biologjik biological bir son birësoj adopt birrari pub birrë beer bisedë conversation bisedime negotiation bisedoj chat bisedor colloquial bishë beast bisht stub bisht tail bizele pea biznes practice blej buy blej purchase blerës buyer blerës customer blerës purchaser bletë bee bli sturgeon bllokoj block bllokoj jam bllokoj obstruct bluaj digest bluaj grind bluzë blouse bluzë pa jakë – T-shirt bocë bottle bojë dye bojë shkrimi ink bojëkafe brown bojëportokall orange bojëvjollcë violet bollëk abundance bollëk plenty bollëk redundancy bombardoj ply bombë bomb bonbone candy borë snow boronicë cowberry boronicë e kuqe cranberry borxh debt borxh owing bosh blank bosh empty boshllëk vacancy bosht axis botanikë botany botë world botim publication botoj print botoj publish botues editor braktis desert bredh fir breg bank breg coast breg shore bregdet beach brekë pants brenda in brenda inside brenda within brendësi interior breshkë turtle bretkocë frog brez belt brez generation brez girdle brezare terrace bri horn brinjë rib brisk rroje razor britmë call brohoritje applause bronkit bronchitis bronz bronze brumë ëmbëlsirash pastry brumë paste brymë hoarfrost bubullimë thunder budalla fool budallallëk folly bujar generous bujari bounty bujk farmer bujqësi agriculture bujqësor agrarian bujqësor agricultural bukë bread bukuri beauty bukuroshe peach bulkth cricket burg jail burg prison burim origin burim root burim source burime të ardhurash revenue burmë screw burrë husband bust buton mansheti cufflink buxhet budget buzë brim buzë edge buzëqeshje smile byzylyk bracelet çadër umbrella çaj cut çaj përmes squeeze çaj split çaj tea çajnik kettle caktim allocation caktim appointment caktim assignment caktim nomination caktoj allocate caktoj appoint caktoj në një punë place caktoj qualify çalltis shift çaloj limp çantë portfolio çantë veglash kit çarje gap çast instant çati roof çdo each çdo every çdonjëri either çdonjëri everybody çek Czech çekiç hammer çelës clue çelës key çelik steel çengel hook cent cent cep tip ceremoni ceremony ceremoni rite ceremoni varrimi funeral çështje problem çështje question çështje subject cifël splinter çift couple çift match çift pair çifut Jew cigare cigarette cikël cycle çikërrimë trifle çikrik reel cilësi quality cili which cilido any cilit whom cimbis pinch cipë praruese gilt citim quotation citoj cite citoj quote çjerrës shrill çlirim liberation çliroj rescue çlodh rest çlodhje recreation çmim charge çmim cost çmim price çmim prize çmim reward çmoj appreciate çoj deliver çoj dëm spoil çoj haul çoj lead çoj lift çoj post çoj raise çoj send çokollatë chocolate çon drift copë fragment copë lump copë piece copë scrap copëtoj chop copëz bit çorap sock çorape hose çrregullim excess çrregullim mess çudis amaze çudis astonish çuditërisht surprisingly çun boy çurg flush çurg spray curril jet çyrek loaf dado nurse dajak club dajë uncle dal bosh miss dalje exit dalje në breg landing dalje në pension retirement dallim discrmiination dallim distinction dalloj discriminate dalloj distinguish dardhë pear darë pincers darkë supper dash ram dashje will dashnor lover dashuror erotic datë date dëbim exile dëboj deport dëboj expel debutim debut dedikoj dedicate dëfrej amuse degë branch degë department degë e ullirit olive dëgjim hearing dëgjoj hear dëgjoj listen dëgjues audience dëgjues auditor degradoj degrade dekadë decade deklamoj recite deklaratë allegation deklaratë declaration del peer del rise delegacion delegation delegat delegate delegoj delegate dem bull dëm damage dëm mischief dem ox demaskoj reveal demokraci democracy demokrat democrat demokratik democratic demonstrim demonstration demonstroj demonstrate demonstroj show dëmtim injury dëmtoj affect dëmtoj harm dëmtoj injure dendësi density dënes sob dënim conviction dënim penalty dënim punishment dënoj denounce dënoj penalize dënoj punish dentist dentist depërtoj penetrate depozitë deposit deputet deputy derdh tap derdh jashtë skajeve overrun derdh pour derdh spill derdh upset derë door dërgim remittance dërgoj refer deri tani still deri till derisa until dërrmues overwhelming dëshiroj wish dëshmi proof dëshmoj testify dëshpërim despair dështim failure dështoj fail det sea detar marine detektiv detective detyrë duty detyrim obligation detyrimisht necessarily detyroj compel detyroj enforce detyroj force detyroj oblige detyrueshëm compulsory dhe and dhe ground dhelpër fox dhëmb tooth dhembje ache dhen sheep dhënie me qira rent dhimbje dhëmbi toothache dhimbje koke headache dhimbje pain dhjamë fat dhjetë ten dhjetor December dhomë apartment dhomë chamber dhomë fëmijësh nursery dhomë room dhunë violence dhunti talent dhuratë gift dhuratë grant dhuroj grant dhuroj present di know diabet diabetes diagnozë diagnosis diagramë diagram dialekt dialect dialog dialogue diamant diamond diçka anything diçka e dorës së parë primary diçka shumë argëtuese panic diçka something diell sun digjem burn dijetar scholar diktoj dictate diku anywhere dikues tributary dimër winter dinak sly dinjitet dignity diplomat diplomatik diplomatic direk mast direktivë directive direktivë guideline disa some disa some disi somehow disiplinë discipline disk disk disc disk telefoni dial diskutim debate diskutim discussion diskutim dispute diskutoj discuss diskutoj negotiate disponueshmëri availability distinktiv badge ditar diary ditar journal ditë day ditë pushimi holiday ditëlindje birthday divan couch divorc divorce divorcoj divorce djalë lad djathë cheese dje yesterday djegje burn djersë sweat djersij perspire dobësi weakness dobësim breakdown dobësohem melt dobi advantage doganë customs dok dock doktrinë doctrine dollap rrobash cupboard dollap rrobash wardrobe dollar dollar dolli health domate tomato domethënë namely dominoj dominate dominues dominant doracak directory dorë hand dorë palm dorëheqje resignation dorëshkrim manuscript dorëz handle dorëzim delivery dorëzohem surrender dosje file dozë dose dramatik dramatic dramë drama dre deer dredh curl dredh twist dredh vibrate dredhi trick drejt directly drejt right drejtësi equity drejtësi justice drejtim management drejtim manual drejtoj administer drejtoj conduct drejtoj direct drejtoj drive drejtoj guide drejtoj manage drejtoj me timon steer drejtoj rule drejtoj tend drejtor director drejtor manager drejtori direction drejtues leader drejtues pilot drekë dinner drekë lunch dreq devil dridhem quake dridhem quiver dridhem shudder dridhem thrill dridhem tremble dritë dielli sunlight dritë light drithë corn dru pishe pine druaj dread dua të mean dua want duartrokas applaud duartrokas clap duhan tobacco duhet must dukë duke duke përfshirë including dukem appear dukem emerge dukem seem durim patience duroj endure dy herë twice dy two dyfek rifle dylbi binoculars dyllë blete wax dymbëdhjetë twelve dyndem press dyqan shop dyqanxhi merchant dysheme floor dyshim doubt dyshim suspicion dyshoj suspect dyzetë forty e ardhme future e çarë breach e çarë chap e diel Sunday e drejtë right e enjte Thursday e fshehtë mystery e fshehtë secret e hënë Monday e kaluara past e kënduar song e keqe evil e konsideroj si set e kuqe e ndezur scarlet e martë Tuesday e mërkurë Wednesday e metë defect e mirë well e premte Friday e qepur seam e qeshur laughter e shtënë shot e shtunë Saturday e të tjera etc.